Rebild Turistforening

Forretningsorden for Rebild Turistforening

1. Forretningsorden for Rebild Turistforening

Grundlaget for denne forretningsorden fremgår af vedtægtens §5 stk. 5:
Bestyrelsen opretholder en forretningsorden. Af forretningsordenen skal det bl.a. fremgå hvilke stående udvalg bestyrelsen finder nødvendige eller hensigtsmæssige for at varetage foreningens løbende drift. I det omfang foreningen er repræsenteret i andre instanser, skal dette fremgå af forretningsordenen. Forretningsordenen skal endeligt indeholde de aftaler bestyrelsen har indgået vedr. sit eget virke.

2. Bestyrelsens forretningsorden
Dette afsnit redegør for de aftaler bestyrelsen har indgået om sit eget virke.

Som grundregel afholder bestyrelsen 4 bestyrelsesmøder i løbet af et foreningsår. De 4 mødedatoer aftales ifm. det konstituerende møde. Øvrige bestyrelsesmøder kan indkaldes i henhold til vedtægtens §5 stk. 2.

Suppleanter og udvalgsmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne; her har det taleret, men i sagens natur ikke stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer, som har emner, de ønsker behandlet på et bestyrelsesmøde, skal indsende en begrundet anmodning til sekretæren senest en uge før bestyrelsesmødet.

Senest 2 dage før et bestyrelsesmøde udsender sekretæren en dagsorden med tilhørende bilag til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøderne forberedes af foreningens formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den samme gruppe varetager Foreningens almindelige drift mellem bestyrelsesmøderne.

Sekretæren forestår udarbejdelsen af referater fra bestyrelsesmøderne.

3. Stående udvalg

3..1. Aktivitetsudvalg
Til at planlægge, gennemføre og evaluere medlemsvendte aktiviteter i form af udflugter, foredrag m.v. har Foreningen nedsat et Aktivitetsudvalg.

Aktivitetsudvalget består af en formand, der er medlem af bestyrelsen samt et antal frivillige.

Aktivitetsudvalget udgiver et halvårligt aktivitetsprogram.

3.2. Kommunikations- og Markedsføringsudvalg
Til at planlægge, gennemføre og evaluere kommunikation til og med medlemmerne og offentligheden har bestyrelsen nedsat et Kommunikations- og Markedsføringsudvalg. Udvalgets område omfatter bl.a. udgivelse af markedsføringsmateriale og annoncering af Aktivitetsudvalgets aktiviteter. Udvalgets område omfatter også udarbejdelse af artikler til den lokale presse om foreningens aktiviteter - foromtale og efteromtale – og hvad der i øvrigt måtte have offentlighedens interesse. Endelig omfatter udvalgets område også opdatering af foreningen hjemmeside, www.rebildturist.dk, og udsendelse af nyheder på foreningens Facebook side, www.facebook.com/rebildturist/  

Kommunikations- og Markedsføringsudvalget består af en formand, der er medlem af bestyrelsen samt et antal frivillige.

4. Foreningens repræsentation og samarbejde

4.1. Foreningen er repræsenteret i følgende bestyrelser og råd:

  • Rebild Naturskole
  • Rebild Kommunes Grønne Råd

Udpegningen af medlemmerne sker hvert år i forbindelse med bestyrelsens konstituering.

Repræsentanterne rapporterer til bestyrelsen, bl.a. ved at orientere bestyrelsen under det relevante punkt på bestyrelsens dagsorden.

Til brug for bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling udarbejder Foreningens repræsentanter i bestyrelser og råd en rapport, der gør rede for arbejdet i bestyrelsen/rådet og af repræsentantens indsats i samme.

4.2.Samarbejde med KulturenRebild

Foreningen samarbejder med KulturenRebild, som er en forening af frivillige foreninger i Rebild Kommune. KulturenRebilds hjemmeside udgør en fælles markedsførings­plat­form for foreningens medlemmer; hjemmesiden er samtidig adgangs­vej til Himmer­landsbilletten, som drives af de 3 himmerlandske kommuner Vesthimmerland, Maria­gerfjord og Rebild.

Desuden udgiver KulturenRebild magasinet der•udad, hvori annonceringen af med­lemmernes arrangementer indgår som en fast bestanddel. Magasinet husstands­omdeles i hele Rebild Kommune.

Foreningen støtter KulturenRebild økonomisk og får som modydelse mulighed for at lave redaktionelle omtaler af foreningsstof og arrangementer.

Foreningen koordinerer med magasinets redaktør, hvad den har undervejs til kommende numre af der•udad.

4.3. Øvrige faste samarbejdsrelationer

Foreningen samarbejder med Rebild Borgerforening om Rebild Julemarked, der hvert år holdes den 1. søndag i advent på den store P-plads ved indgangen til Rebild Nationalpark. Foreningen deltager med 2 medlemmer i julemarkedets ledelse. Udpegningen af de 2 medlemmer sker hvert år i forbindelse med bestyrelsens konstituering.

5. Ambassadører m.fl.

Med det formål at opbygge og vedligeholde et netværk af ambassadører m.fl. rundt i de forskellige byer og landsbyer i Rebild Kommune har bestyrelsen nedsat et udvalg.

Ambassadører og andre modtager plakater med Foreningens arrangementer til opsætning på passende steder i lokalområdet.

Udvalget kan søge samarbejde med andre instanser, der kan opnås et gensidigt frugtbart samarbejde.

Udvalget arrangerer sociale aktiviteter m.v., der kan bidrage til at bygge bro mellem Rebild Kommunes forskelle byer og landsbyer.

Udvalgets arbejde ledes af en formand, der skal være medlem af bestyrelsen.

-----------------------------------
Godkendt på Rebild Turistforenings bestyrelsesmøde den 19-11-2020.

Retur til 'Sådan arbejder vi'

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS