Rebild Turistforening

Forretningsorden for Rebild Turistforening

1. Forretningsorden for Rebild Turistforening

Grundlaget for denne forretningsorden fremgår af vedtægtens §5 stk. 5:
Bestyrelsen opretholder en forretningsorden. Af forretningsordenen skal det bl.a. fremgå hvilke stående udvalg bestyrelsen finder nødvendige eller hensigtsmæssige for at varetage foreningens løbende drift. I det omfang foreningen er repræsenteret i andre instanser, skal dette fremgå af forretningsordenen. Forretningsordenen skal endeligt indeholde de aftaler bestyrelsen har indgået vedr. sit eget virke.

2.  Bestyrelsens forretningsorden

Dette afsnit redegør for de aftaler bestyrelsen har indgået om sit eget virke.

Som grundregel afholder bestyrelsen 4 bestyrelsesmøder i løbet af et foreningsår. De 4 mødedatoer aftales ifm. det konstituerende møde. Øvrige bestyrelsesmøder kan indkaldes i henhold til vedtægtens §5 stk. 2.

Suppleanter og udvalgsmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne; her har det taleret, men i sagens natur ikke stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer, som har emner, de ønsker behandlet på et bestyrelsesmøde, skal indsende en begrundet anmodning til sekretæren senest en uge før bestyrelsesmødet.

Senest 2 dage før et bestyrelsesmøde udsender sekretæren en dagsorden med tilhørende bilag til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøderne forberedes af foreningens formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den samme gruppe varetager Foreningens almindelige drift mellem bestyrelsesmøderne.

Sekretæren forstår udarbejdelsen af referater fra bestyrelsesmøderne.

3. Stående udvalg

3.1. Aktivitetsudvalg

Til at planlægge, gennemføre og evaluere medlemsvendte aktiviteter i form af udflugter, foredrag m.v. har Foreningen nedsat et Aktivitetsudvalg.

Aktivitetsudvalget består af en formand, der er medlem af bestyrelsen samt et antal frivillige.

Aktivitetsudvalget udgiver et halvårligt aktivitetsprogram.

3.2. Kommunikations- og Markedsføringsudvalg

Til at planlægge, gennemføre og evaluere kommunikation til og med medlemmerne og offentligheden har bestyrelsen nedsat et Kommunikations- og Markedsføringsudvalg. Udvalgets område omfatter bl.a. udgivelse af markedsføringsmateriale og annoncering af Aktivitetsudvalgets aktiviteter. Udvalgets område omfatter også udarbejdelse af artikler til den lokale presse om foreningens aktiviteter - foromtale og efteromtale – og hvad der i øvrigt måtte have offentlighedens interesse. Endelig omfatter udvalgets område også opdatering af foreningen hjemmeside, www.rebildturist.dk, og udsendelse af nyheder på foreningens Facebook side, www.facebook.com/rebildturist/  

Kommunikations- og Markedsføringsudvalget består af en formand, der er medlem af bestyrelsen samt et antal frivillige.

 4. Foreningens repræsentation og samarbejde

4.1. Foreningen er repræsenteret i følgende bestyrelser og råd:

• Rebild Naturskole
• Rebild Kommunes Grønne Råd

Udpegningen af medlemmerne sker hvert år i forbindelse med bestyrelsens konstituering.

Repræsentanterne rapporterer til bestyrelsen, bl.a. ved at orientere bestyrelsen under det relevante punkt på bestyrelsens dagsorden.

Til brug for bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling udarbejder Foreningens repræsentanter i bestyrelser og råd en rapport, der gør rede for arbejdet i bestyrelsen/rådet og af repræsentantens indsats i samme.

4.2. Samarbejde med RebildPorten

Foreningen samarbejder med RebildPorten, som velvilligt bistår Foreningen på forskellig vis, bl.a. ved at annoncere Foreningens arrangementer på deres hjemmeside, hhv. Facebook side. Ligeledes modtager RebildPorten tilmeldinger til Foreningens arrangementer, hvor dette er relevant.

To gange om året holder Foreningens bestyrelse møde med Rebild Kommunes Erhvervs- og Turistchef og ledende medarbejdere fra RebildPorten. Mødernes formål er dels at orientere hinanden gensidigt om planlagte og igangværende aktiviteter, dels at identificere nye områder for samarbejde/synergi og følge op på de igangværende.

4.3. Øvrige faste samarbejdsrelationer

Foreningen sender 1-2 medlemmer til varetagelse af specifikke opgaver ved Opera i Rebild.

Udpegningen af de 1-2 medlemmer sker hvert år i forbindelse med bestyrelsens konstituering.

5. Ambassadører m.fl.

Med det formål at opbygge og vedligeholde et netværk af ambassadører m.fl. rundt i de forskellige byer og landsbyer i Rebild Kommune har bestyrelsen nedsat et udvalg.

Ambassadører og andre modtager plakater med Foreningens arrangementer til opsætning på passende steder i lokalområdet.

Udvalget kan søge samarbejde med andre instanser, der kan opnås et gensidigt frugtbart samarbejde.

Udvalget arrangerer sociale aktiviteter m.v., der kan bidrage til at bygge bro mellem Rebild Kommunes forskelle byer og landsbyer.

Udvalgets arbejde ledes af en formand, der skal være medlem af bestyrelsen.

 Godkendt på Rebild Turistforenings bestyrelsesmøde den 1. februar 2018.

Retur til 'Sådan arbejder vi'

Rebild Turistforening   •   RebildPorten   •   Rebildvej 25A, 9520 Skørping   •   Tlf. 9988 9000   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS